ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

 

Една от най-желаните ползи от присъединяването на Република България към ЕС, но същевременно едно от големите предизвикателства, е използването на мащабната финансова подкрепа за развитие, предоставяна чрез фондовете на ЕС, която създава безпрецедентни възможности за устойчив социално-икономически растеж. Предвидените средства за България за периода 2014-2020 г. са около 14,5 млрд. евро. Опитът на страните членки на ЕС показва, че финансовите инструменти на политиките на ЕС , действително оказват въздействие върху развитието, като повишават физическия, финансовия, човешкия, социалния и екологичния капитал на подкрепяните страни и райони, и спомагат за въвеждането на нови подходи в развитието и правенето на политика. За да се постигне такова въздействие е необходимо средствата на фондовете да бъдат не просто изразходвани своевременно и според формалните изисквания, а да бъдат използвани ефективно, т.е. да е налице адекватен на мащабите на подкрепата институционален и административен капацитет за разработване и управление на проекти и добро познаване на специфичните (възприемани като сложни и бюрократични) правила и процедури, съпровождащи отпускането на средства.

 

В периода 2014-2020 ще се изпълняват следните програми:

  • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
  • Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020
  • Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020
  • Програма за развитие на селските райони 2014-2020
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
  • Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
  • Оперативна програма "Транспорт" 2014-2020
  • Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020
  • Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
  • Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020