ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

Покана за безвъзмездно финансиране BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. Краен срок 30.04.2020. Още ...

     
     
     

ИНТЕГРА ГРУП e дружество създадено през 2006г. с мисия да подпомага развитието на бизнеса и регионите в условията на общ еврoпейски пазар и политики. Дейността на дружеството е концентрирана в сектора на услугите. В основата на стратегията за развитие на ИНТЕГРА ГРУП е постоянно да разширява гамата от услуги, които предлага, с оглед на изискванията на своите клиенти и според динамичните пазарни промени.

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

Една от най-желаните ползи от присъединяването на Република България към ЕС, но същевременно едно от големите предизвикателства, е използването на мащабната финансова подкрепа за развитие, предоставяна чрез фондовете на ЕС, която създава безпрецедентни възможности за устойчив социално-икономически растеж. Предвидените средства за България за периода 2014-2020 г. са около 14,5 млрд. евро. Опитът на страните членки на ЕС показва, че финансовите инструменти на политиките на ЕС , действително оказват въздействие върху развитието, като повишават физическия, финансовия, човешкия, социалния и екологичния капитал на подкрепяните страни и райони, и спомагат за въвеждането на нови подходи в развитието и правенето на политика. За да се постигне такова въздействие е необходимо средствата на фондовете да бъдат не просто изразходвани своевременно и според формалните изисквания, а да бъдат използвани ефективно, т.е. да е налице адекватен на мащабите на подкрепата институционален и административен капацитет за разработване и управление на проекти и добро познаване на специфичните (възприемани като сложни и бюрократични) правила и процедури, съпровождащи отпускането на средства.

ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ

Ние от ИНТЕГРА ГРУП разбираме колко е важно общуването между партньорите в различните точки на света. Езикът е основно средство за комуникация, ето защо в условията на глобализация добрият превод означава добра комуникация и взаимно разбиране, което е основата за развитие на бизнеспартньорство. Затова предлагаме тясно специализирани езикови решения от и на над 35 езика в различни сфери на дейност.

КОНСУЛТАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Законодателството в сферата на обществени поръчки навлезе сравнително скоро в България, но се наложи в икономическо-правната действителност. Характерни са вече и  големият  брой нарушения по прилагането му, предвид анализа на практиката на КЗК и ВАС.
Тази сфера, обхваща редица от най-бюрократичните административни процедури и е сред ключовите сектори, гарантиращи конкурентна среда и прозрачен достъп до проекти за бизнеса. 
Ние предлагаме обезпеченост и цялостна правна защита на интересите на своите клиенти, участващи в провеждането на процедури по избор и изпълнение на обществени поръчки. Услугите ни  гарантират съответствие на предприеманите действия с изискванията на ЗОП и актуалната практика по прилагането му. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

През последните десетилетия се разширява практиката на възстановяване на ДДС за чужди граждани при/след илизането им от страната продавач. Крайният потребител, закупил стока в страната, където живее, няма право на възстановяване на ДДС. Това обаче не се отнася за физическите лица (при определени условия) и юридически лица, регистрирани по закона за ДДС. Те имат право на приспадане или възстановяване на дaнъка върху покупките на стоки или услуги.
Право на такова възстановяване на ДДС имат:

  • Организации, регистрирани за целите на ДДС и установени на територията на Общността
  • Организации, регистрирани за целите на ДДС и неустановени на територията на Общността